NETCONF能力集总结

简介

目的

本文总结了IETF NETCONF工作组关于NETCONF协议的能力集定义。

范围

IETF NETCONF工作组NETCONF协议相关的标准和草案中的能力集。

能力集总结

能力集名称 能力集版本 能力集索引 能力集URI
Base 1.0 :base:1.0 urn:ietf:params:netconf:base:1.0
Base 1.1 :base:1.1 urn:ietf:params:netconf:base:1.1
Writable-Running 1.0 :writable-running urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0
Candidate Configuration 1.0 :candidate urn:ietf:params:netconf:capability:candidate:1.0
Confirmed Commit 1.0 :confirmed-commit:1.0 urn:ietf:params:netconf:capability:confirmed-commit:1.0
Confirmed Commit 1.1 :confirmed-commit:1.1 urn:ietf:params:netconf:capability:confirmed-commit:1.1
Rollback-on-Error 1.0 :rollback-on-error urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0
Validate 1.0 :validate:1.0 urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0
Validate 1.1 :validate:1.1 urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1
Distinct Startup 1.0 :startup urn:ietf:params:netconf:capability:startup:1.0
URL 1.0 :url urn:ietf:params:netconf:capability:url:1.0?scheme={name,…}
XPath 1.0 :xpath urn:ietf:params:netconf:capability:xpath:1.0
With-defaults 1.0 :with-defaults urn:ietf:params:netconf:capability:with-defaults:1.0
Notification 1.0 :notification urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0
Partial Locking 1.0 :partial-lock urn:ietf:params:netconf:capability:partial-lock:1.0